ردیفجنس ورقبازه ضخامتقیمت در میلیمترسوراخ کاری
PIERCING
1.برش ورق آهن با اکسیژن1 تا 3 میلیمتر
4 تا 6 ملیمتر
8 میلیمتر به بالا
25 ریال
23 ریال
21 ریال
2000 ریال
2500 ریال
3000 ریال
2.برش ورق استنلس استیل
و گالوانیزه با اکسیژن یا هوا
همه ضخامت ها40 ریالتوافقی
3.برش ورق استنلس استیل
و گالوانیزه با نیتروژن
60 ریالتوافقی
4.برش ورق فلزات رنگین
با نیتروژن (آلومینیوم و برنج)
70 ریالتوافقی
5.برش مس با اکسیژن75 ریالتوافقی

این جدول بر اساس ارائه توسط انجمن صنفی لیزر ایران تهیه گردیده

قیمت‌های بالا به صورت خورده و عمده می‌باشد، ولیکن در صورت سفارش مشتری به صورت خورده بدین صورت عمل می‌گردد:
ورودیه یا استارت دستگاه برای برش با اکسیژن، مبلغ 150 هزار تومان به جمع مبلغ نهایی اضافه می‌گردد.
ورودیه یا استارت دستگاه برای برش با نیتروژن، مبلغ 200 هزار تومان به جمع مبلغ نهایی اضافه می‌گردد.

قیمت‌های بالا به صورتی محاسبه گردیده که پرتی یا ضایعات کار و متریال به مشتری استرداد شود، در غیر این صورت و با توافق طرفین، می‌توانید از مبلغ نهایی مبلغی را کم نمایید.

در محاسبه قیمت، جنس ورق، نحوه برش، پیچیدگی کار، انتخاب و سپس هزینه برش هر میلیمتر در ضخامت ورق ضرب خواهد شد.

شرایط خاص:
در صورت برش در ابعاد خاص، برش استیل روکش دار، برش لوله و پروفیل، برش با کیفیت‌های خاص و طرح های پیچیده و در صورت داشتن نقشه کشی و طراحی، هزینه های اضافی با توافق طرفین محاسبه می گردد.